สศช.จัดรับฟังความเห็นยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นจากประชาชนทั่วประเทศ ก.พ.นี้

สศช.จัดประชุมรับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ใน 4 ภาค ช่วง ก.พ. 61 ส่วนประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถแสดงความเห็นผ่าน สศช.ได้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี จากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ประมาณ 2,000 คน (ภาคละ 500 คน) เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นทั้ง 6 ด้าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน และมี สศช. เป็นเลขานุการ

จากนั้น คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ 1.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6.คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ขณะนี้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะต้องนำร่างดังกล่าวให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 วรรค 2 ที่กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แล้วเสร็จเบื้องต้น เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป โดยการประชุมดังกล่าว กำหนดจัดใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ภาคเหนือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ภาคกลาง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ ภาคใต้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา

สำหรับรูปแบบการประชุม แต่ละภาคจะนำเสนอการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และจะมีการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 กลุ่มตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ เว็บไซต์ (สศช.) www.nesdb.go.th , เฟสบุ๊ค “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” , โทรสาร หมายเลข 0 2282 9149 และส่งจดหมายมาที่ สศช. 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.nesdb.go.th และติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมในภาคเช้าได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต่างๆ ที่จัดการประชุม รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง.-สำนักข่าวไทย